Zatiaľ žiadne komentáre

Druhý deň pôstu (Utorok 9.1.)

Zažil si už, že odrazu na teba začali vyskakovať problémy zo všetkých smerov a strán. Všetko vyzeralo v poriadku, ale naraz je tvoj pokojný život narušený a keď je toho príliš, začínaš podliehať strachu a zúfalstvu. Ani najpevnejší kresťan nie je niekedy imúnny voči pocitom úzkosti a stresu.

V 20. kapitole druhej knihy Kronickej čítame príbeh, kde Judsko prepadli znenazdajky nepriatelia zo všetkých strán. Proti Judskému kráľovi Jošafatovi sa spolčili všetci nepriatelia: Jošafát dostal hlásenie: Mohutný dav spoza mora a zo Sýrie sa valí proti tebe a je už v Chacecón-Tamáre, teda v Én-Gedi.

Toto bola zúfala situácia. Judsku hrozilo vyhladenie. Kráľovstvo bolo rozdelené a oslabené. Úhlavný nepriatelia sa spojili do koalície, ktorá vo svojej sile mohla zhltnuť malé Judsko ako malinu.
V ďalšom verši čítame o tom, ako na túto situáciu zareagoval Jošafat: Jošafát sa preľakol, dopytoval sa Hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst.
Jošafata naplnil strach, ale táto emócia ho neopanovala. Jošafata strach nasmeroval k hľadaniu Boha, do pôstu.
Zvyšok kapitoly hovorí nielen o tom ako tento pôst prebiehal, ale aj o tom ako sa Hospodin dal nájsť a zázračne vyslobodil svoj ľud.

Izaiáš 49,23 hovorí: ja som Hospodin, ktorý nedopustí, aby boli zahanbení tí, čo v neho dúfajú.
Nezáleží na tvojich okolnostiach, ako veľmi skľučujúce a neriešiteľne by sa zdali. Dôležite je v každej chvíli vkladať nádej do Hospodina. On mnohokrát dokázal vyslobodiť tých, čo v neho veria.

List Rimanom 10,12 hovorí: nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.
Tu vidíme že nezáleží na tom kto si ale v koho dúfaš.

Vo svojej beznádejnej potrebe obráť svoje očakávanie na Hospodina. Stojíme na začiatku pôstu a verím, že v tomto čase chce Boh povzbudiť našu nádej. Boh nás povzbudzuje, aby sme sa v bojoch a trápeniach, ktoré nás prevyšujú a sužujú nevzdávali, ale našu pozornosť upreli na neho a videli spasenie Hospodinovo.
Tak vám vraví Hospodin: Nebojte sa a nedeste sa tohto mohutného davu. Nebude to boj váš, ale Boží. 2Kron 20,15

Čítaj: 2Kron 20 a Rim 10,11-13. Prehlasuj dnes Božie zasľúbenia nad svojim životom, v každej situácii ktorej čelíš sám alebo niekto blízky.

Modlitebné dôrazy: Stavba novej modlitebne, dlhodobo nemocní.

Ďalšie informácie a zamyslenia http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-druhy/