Zatiaľ žiadne komentáre

PÔST (20)21 – deň deviaty

V tomto období zborového pôstu a modlitieb vo mne viac ako inokedy rezonuje otázka poslušnosti. Možno je to tým, že viac vnímam rebéliu a prezentáciu relatívnej pravdy vo svete. Je tu namieste ostražitosť božích detí. ,,Ja” je koreňom každého nedostatku lásky a poslušnosti. Náš Pán vyzýva svojho učeníka, aby zaprel sám seba a vzal kríž! Aby všetko opustil, nenávidel svoj vlastný život, ponížili sa a bol služobníkom všetkých! On tak robil. Veď naše sebecké ,,ja,” samoľúbosť a sebectvo sú vlastne zdrojom každého hriechu. Ak doprajeme svojmu telu jedlo a pitie, ak uspokojíme svoje ,,ja” hľadaním, prijímaním alebo radovaním sa z toho, že pestuje pýchu, a ak dovolíme aby sa uplatnila naša svojvôľa – tak sme vinní neposlušnosťou a sebeckosťou. Taká neposlušnosť pozvoľna zatemňuje našu dušu a znemožňuje plnú radosť z Božieho svetla a pokoja.

Poslušnosť je najvyššou požiadavkou Božej zvrchovanosti a je rozhodujúca v živote človeka. Poslušnosť je jediná požiadavka, ktorú Stvoriteľ na človeka kladie už vraji.1M 2:16-17. Ďalej 3/11,,Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol  z neho?” Toto je na začiatku Biblie. A v poslednej kapitole písma čítame: ,,Blahoslavení, ktorí zachovávajú Jeho prikázania, aby mali právo k drevu života…” Zj 22:14.Od začiatku až do konca, od strateného raja až do raja opäť nájdeného platí nezameniteľný zákon, že len poslušnosť umožní prístup k stromu života a k priazni Božej. Ako sa to stalo, že neposlušnosť na počiatku, ktorá uzavrela vstup k stromu života sa na konci zmenila na poslušnosť, čím bol znovu získaný prístup k tomuto stromu? Tu sa treba obrátiť ku krížu Kristovmu. V epištole Rímskym 5:19 čítame:…tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými; Fil 2:8-9 ,,…ponížili sa a bol poslušný do smrti a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil…”Alebo Hebrejom 5:8-9,,….On, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, a súc zdokonalený stal sa všetkým, ktorí Ho poslúchajú ,pôvodcom večného spasenia.” Celé vyslobodenie, ktoré nám Pán Ježiš vydobyl je postavené na poslušnosti. Krása Jeho spasenia spočíva v tom, že nás vracia k životu poslušnosti. Takým životom môže stvorenie oslavovať svojho Stvoriteľa a od Neho aj prijať slávu. Ak chceme byť požehnaním pre svet, musíme byť predovšetkým poslušní ľudia, ktorí sú úplne podriadení Božej vôli a ktorí sú schopní Božiu lásku nielen prijímať, ale i odovzdávať ďalej.

P.S. Doporučujem si prečítať príbeh ,,Ako prišli lastovičky domov” od Kristíny Royovej. S deťmi, ale i bez nich to bude dobré čítanie.

Vierka F.