Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu DECEMBER

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 4. decembra do soboty 9. decembra.

Modlitby za mladých

Láska k Bohu

Schopnosť obstáť v pokušeniach tohoto sveta – Božia ochrana

Tím vedúcich mládeže a modlitby za nových služobníkov

Túžba po Bohu a ochota slúžiť

Priateľské vzťahy – hlboké duchovné aj duševné vzťahy medzi rovesníkmi aj generáciami,

Romantické vzťahy – požehnanie, múdrosť, zrelosť a čistota

Služba ACET – otvorené dvere na školách, otvorené srdcia mladých ľudí

Ezechiel 16:60 Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. 

1Tim 4:12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. 

Kazateľ 12:1 Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš: Nemám v nich záľubu.

2Tim 2:22 Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.

Jeremiáš 1:7 Hospodin mi však povedal: Nehovor: Ja som chlapec, lebo pôjdeš, ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem! 

Hľadanie Božej tváre v oblasti stavby novej modlitebne

V budúcom roku by sme mali prejsť od plánovania a zháňania financií k samotnej stavbe.

Prosme spolu o vedenie, vieru a zabezpečenie. Nech Boh uvoľní svoje požehnanie a zjaví nám kde máme ako jednotlivci a zbor stáť v tomto projekte.

Žalm 127,1 Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;

Príslovia 24,3  Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje.

Židom 3,4 Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

 

Duchovné prebudenie

Prebudenie je obdobie v živote cirkvi aj spoločnosti. V cirkvi rastie túžba po Bohu a prejavuje sa v záujme o modlitbu a posvätený život. V spoločnosti rastie smäd a hlad po pravde. Boh vylieva milosť k pokániu a spolu s rastom cirkvi rastie úroveň spravodlivosti a s ňou spojeného požehnania v spoločnosti.

Modlime sa teda za túto svätú túžbu po Bohu. Nech všetci vidíme že jediná odpoveď je Kristus!

Žalm 85,7-8 Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu!

2 Kronicka 7,14 a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Habakuk 3,2 Hospodine, počul som tvoju povesť, bojím sa, Hospodine, tvoje dielo, oživ ho prostred rokov! Prostred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa!