Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu NOVEMBER

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 31. októbra do soboty 4. novembra.

Modlitebné dôrazy: Rodina, Stavba a Prebudenie

Modlitby za rodiny

Vyznávajme hriechy spojené so vzťahmi a životom v rodine

a sprotivme sa duchovným mocnostiam, ktoré stoja za týmito hriechmi.

Hriech pretvárky, klamstva a podvodu

Hriech nevery, smilstva a cudzoložstva

Hriech rebélie a neposlušnosti

Prosme o uzdravenie vzťahov:

medzi manželmi, medzi súrodencami, medzi generáciami

Prosme o obnovenie srdca pre jednotlivých členov rodiny:

Odpustenie, Dôvera, Láska, Viera

Žehnajme jednotlivcom v rodinách aby vedeli zastávať Bohom dané úlohy:

Úloha muža, manžela a otca

Úloha ženy manželky a matky

 

Hľadanie Božej tváre v oblasti stavby novej modlitebne

V budúcom roku by sme mali prejsť od plánovania a zháňania financií k samotnej stavbe.

Prosme spolu o vedenie, vieru a zabezpečenie. Nech Boh uvolní svoje požehnanie a zjaví nám kde máme ako jednotlivci a zbor stáť v tomto projekte.

Žalm 127,1 Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;

Príslovia 24,3  Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje.

Židom 3,4 Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

 

Duchovné prebudenie

Prebudenie je obdobie v živote cirkvi aj spoločnosti. V cirkvi rastie túžba po Bohu a prejavuje sa v záujme o modlitbu a posvätený život. V spoločnosti rastie smäd a hlad po pravde. Boh vylieva milosť k pokániu a spolu s rastom cirkvi rastie úroveň spravodlivosti a s ňou spojeného požehnania v spoločnosti.

Modlime sa teda za túto svätú túžbu po Bohu. Nech všetci vidíme že jediná odpoveď je Kristus!

Žalm 85,7-8 Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu!

2 Kronicka 7,14 a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Habakuk 3,2 Hospodine, počul som tvoju povesť, bojím sa, Hospodine, tvoje dielo, oživ ho prostred rokov! Prostred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa!