Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu OKTÓBER (7.-12.10.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 7.10  do soboty 12.10. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života.

MODLITEBNÉ TÉMY pre OKTÓBER

Mesiac úcty k starším: Zdravie starších bratov a sestier, Potešenie a povzbudenie, materiálne zabezpečenie (modlitby žehnania v zmysle Žalmu 23)

Hľadanie Božej tváre v oblasti stavby novej modlitebne (vedenie, viera, zabezpečenie)
Ďakujme Bohu za to že môžeme byť uprostred tohoto svedectva. Ďakujme za zabezpečenie.
Prosme za zjednotenie zboru, ochotu a zapojenie sa do prác, ochranu pri práci, za dostatok remeselníkov, počasie a ochranu staveniska pred zlými ľuďmi.

Duchovné prebudenie: v zbore, v rodinách, v spoločnosti (Nech všetci vidíme že jediná odpoveď je Kristus)
Žalm 85,7-8 Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu!

P.S. Cesta učeníctva: Modlime sa aby sme ako učeníci Ježiša Krista boli stále viac podobný tomu koho nasledujeme. Nech nás Duch Svätý stále viac zmocňuje v tom ako milujeme Boha a ďalšie hodnoty.
Učeníkom je ten, kto:

miluje Boha

miluje ľudí

miluje zbožný životný štýl

miluje vydávať svedectvo o Ježišovi

miluje Božiu rodinu

miluje Božie kráľovstvo

miluje štedrosť