Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu SEPTEMBER (2.-7.9.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 2.9  do soboty 7.9. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života.

September je začiatkom nielen školského roka ale je to aj začiatok novej sezóny v živote cirkvi. Verím že Boh nám dáva milosť v nasledujúcom období vstúpiť do mnohých nových vecí.
Tento týždeň si budeme spolu vyprosovať milosť pre nový začiatok. V novej sezóne potrebujeme nové požehnanie ale aj vystrojenie a pomazanie pre výzvy, ktoré stoja pred nami.

Modlime sa za:
dokončenie novej budovy
nové meno pre náš zbor Zj 2,17
nových spolupracovníkov
nové služby a aktivity
nové vzťahy
nových veriacich (spasenie duší)
Nové Mesto nad Váhom

Texty pre inšpiráciu k modlitbe:
Žalm 121

2 Kor 5,17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové

1Pt 1,3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej

Iz 40,31 Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.

Fil 3,13-14 Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou.  Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi.

Iz 43,18-19 „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte.  Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.

Ef 4,22-24 Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním  a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.