Zatiaľ žiadne komentáre

Deviaty deň pôstu (Utorok 16.1)

Vtedy sa Hospodin rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom. Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu: Hľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. Viac vás už nevydám na potupu medzi pohanmi. Joel 2,18-19

Toto nádherné zasľúbenie knihy Joel prichádza ako Božia odpoveď na pôst.

Uprostred pôstu sa necítiš dobre telesne a to je vlastne aj cieľom pôstu, pokorovať svoje telo. Avšak často v pôste môžu prísť chvíle, keď sa ti zdá, že to nedáva vôbec zmysel. Načo sa postíš veď nič extra duchovné neprežívaš. Práve naopak v modlitbe sa možno nevieš poriadne vyjadriť a celý sa chveješ. Aj uprostred pôstu sa môžeš cítiť, ako keby ťa obkľučoval nepriateľ.

Cieľom pôstu nemajú byť naše dobré pocity, ani prežívanie duchovných skúseností v tomto čase. Cieľom pôstu je dostať sa z miesta, kde si vzdialený od Boha, na miesto, kde budeš s ním. Joel hovorí: Teraz však — znie výrok Hospodina — vráťte sa ku mne celým srdcom, v pôste, plači a náreku! (Joel 2,12) Cesta k Bohu vedie aj cez ťaživé pocity prázdnoty, beznádeje, plaču a náreku. Uvedomujeme si, že v sebe nenachádzame silu ani záľubu. Tak veľmi potrebujeme Jeho nový život a zmocnenie.

Je tu však zasľúbenie toho, čo prichádza po pôste. Vtedy…, …Hospodin dá odpoveď. Božia odpoveď mi stojí za to. Jeho odpoveď je obilie, mušt i olej. Obilie a mušt pripomínajú obeť Pána Ježiša Krista. Je to chlieb a víno večere Pánovej, ktoré sú symbolom nevýslovného daru, v ktorom sú všetky zasľúbenia áno a amen. A olej je Duch Svätý, ktorého moc nás premieňa a zmocňuje k novému životu.
Čítaj: Joel 1-3

Modlitebné dôrazy: Modlime sa za naplnenie Duchom Svätým v našom zbore. Nech sa napĺňa zasľúbenie: Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. (Joel 3,1)

Ďalšie informácie a zamyslenia: http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-devaty/