Zatiaľ žiadne komentáre

Piaty deň pôstu (Piatok 12.1)

On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Mat 4,4

V čase pôstu síce hladuje naše telo, ale o to viac sýtime nášho ducha. Tým najlepším pokrmom pre ducha človeka je Božie Slovo. Je to veľmi výživný pokrm. Ježiš odpovedá na diablovo pokúšanie, aby nasýtil svoje telo slovami, ktoré poukazujú na podstatu života. Človek žije z Božieho Slova. Božím Slovom povstalo na počiatku všetko. Aj život človeka povstal Božím Slovom a na to, aby človek mohol skutočne žiť, sa potrebuje sýtiť Božím Slovom.

Tento svet vie všetko o tele. O tom ako sa lepšie cítiť. O tom ako lepšie vyzerať. Ježiš však hovorí, čo je podstatné: Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. (Ján 6,63) Život vychádza z Ducha. Duch je to čo sa nepominie to čo zostáva večne. Aby bol oživený náš duch, potrebujeme počúvať Ježišove slová. (Samozrejme nebyť len poslucháčmi ale aj činiteľmi Slova..)

Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. (Rim 10,17) Ak sa sýtime Božím slovom rastie miera našej viery a tak sa vytvára v našom živote priestor pre Božiu moc. A práve pri pôste, skrze Božie Slovo, povstáva tá viera ktorá pohne vrchmi v tvojom živote.

V čase pôstu keď si tvoji kolegovia v práci dávajú voňavý chlebíček s vajíčkom a šunkou ty môžeš zacítiť úžasnú vôňu pokrmu, ktorý zostáva naveky. So žalmistom môžeš povedať: Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. (Ž 119,103) alebo Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. (Ž 119,131)

Čítaj: Žalm 119 vyber si dnes niektorú jeho časť (tento žalm je síce dlhý ale v každom jednom verši vyučuje pravdy o Božom Slove); Marek 9,14-29

Modlitebné dôrazy: Modlime sa za tých ktorý kážu v našom zbore Božie Slovo. Prosme Pána aby sme si viac zamilovali Jeho Slovo. Čiňme pokánie, že sme často boli len poslucháčmi a nebrali sme výzvy slova osobne.

Ďalšie informácie a zamyslenia: http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-paty/