Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu JÚN (3.-8.6.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 4.3  do soboty 9.3. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života.

Modlitebné dôrazy pre tento mesiac

Ef 6,18 V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách.

Tento týždeň sa modlime aby sa v našich životoch napĺňalo Božie zasľúbenie podľa Písma. Vezmi svoju bibliu otvor ju na miestach, ktoré sú tu vymenované v  a pros Pána nech ťa vedie v modlitbe podľa toho čo čítaš.

Modlitba Pokánia
(modlime sa za seba ale aj zástupne za naše celé spoločenstvo – Žalm 51,11-14)

Vyznajme svoju nedostatočnosť – nechuť modliť sa, neschopnosť modliť sa a prosme Pána aby nás naplnil svojim duchom modlitby

Čiňme pokánie z minulých postojov voči Duchu Svätému (1Tes 5,19 Ducha neuhášajte)

Prosme o odpustenie ak sme v minulosti nejakým spôsobom zarmútili Jeho Ducha (Ef 4,25-32)

Otvorenie sa Duchu Svätému
(modlime sa aby, biblické zasľúbenie bolo realitou v našom živote)

Prosba o naplnenie a nové naplnenie Ef 5,18

Prosba o naplnenie s dôverou Lk 11,9-13 Lebo každý, kto prosí, dostane…, … o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

Roznecuj dar ktorý ti bol daný 2Tim 1,6

Prosba o slobodu v Duchu Svätom 2Kor 3,17

Prosba o potešenie Duchom Jn 14,26

Prosba o múdrosť a zjavenie Jn 16,13

Prosba o posvätenie Rim 8,11

Prosba o zmocnenie Luk 24,49; Sk 1,8